GOND ÉS HITVALLÁS

 

       - a magyar irók nyilatkozata -

 

 

       Egy ezredév alatt sok zivatar verte nemzetünket.De a zivata-

rok borujában is két fény mindig hü maradt hozzá.Egyik a nemzet

csillaga,mely vészek idején is áttört fényével a homályon,a másik

pedi virrasztó költőink fáklyafénye,mely a magyarság számára ma

is tanitás.

       Számunkra több is annál,mert kötelező örökség.

       Hüséggel szeretnők ezt az örökséget hordozni.Nehéz.De meg-

tennünk mégis az egyetlen ut,mert nincs feloldás.Itt állunk hát a

számadás és a vallomás erkölcsi kényszere alatt.Itt állunk az októ-

beri szabadságharc véres halmán,melyet egy nép reménye ostromol.Ha

egy évtizedre visszatekintünk erről a halomról,szenvedőnek és vára-

kozónak látjuk a népet.Szenvedett,mert korának eszméit,melyeket tiz

év előtt reménnyel üdvözölt,idegen formában és zsarnoki módon akar-

ták életévé tenni.A hosszu kényszer alatt kiujultak természetén a

történelmi sebek s nemzeti függetlenségét veszendőnek látta.Szenved-

dő és igaztalan sorsában gyógyulásra áhitva vágyakozott és nemzet-

té válni sóvárgott.

       Ebben a vágyban és sóvárgásban van a forrás,mely október

23-án feltört a mélyből.Mint ennek a forrásnak neves tanui,keset-

ves szivvel ki kell mondanunk,hogy a szovjet kormányzat történelmi

tévedést követett el,mikor vérrel festette meg forrásunk vizét.Di-

cső költőink élő szellem és az emberi igazság segit nekünk abban,

hogy jóslatot tegyünk: eljön az idő,amikor a megtévedt hatalom bün-

bánatot mond,mint ahogy az általa megdöntött hatalomnak is meg kel-

lett bánnia ama tiprást,amelyben Petőfi elveszsett.Hitünkben és né-

pünk ismeretében mindenkit óvunk attól a téves itélettől,hogy szov-

jet fegyverek nélkül a szocializmus vivmányait kiirtotta volna a

forradalom.Tudjuk,hogy nem.Mert a munkásosztály,a parasztság és a

java értelmiség hive volt és változatlanul hive a demokrácia és a

társadalmi szocializmus vivmányainak,melyeket nem elsorvasztani

akart,hanem xxxx élővé tenni inkább.Élővé tenni,azaz a maga magyar

testéhez szabni és nemzeti hagyományainak szellemével is megtölteni.

       Ezt akartuk és ezt akarjuk mi is,akik a nép vágyainak igéit

hirdetjük és jobb jövőjére tesszük irói sorsunkat.Ezért szólunk

külön és együtt az 1945-ös földosztás népi törvénye mellett,nem-

különben a a bányák,az üzemek és a bankok ügyében,hogy azok a tár-

sadalom tulajdonában virágozzanak.De vajon terem-e elgendő módon

a föld,ha a paraszt a termelés módjában kedvét leli? S vajon

virágzik-e a közösségi vagyon,ha nem egészséges a társadalom?

       Igen,nemzeti függetlenség nélkül kedveszsegett a munkás és

paraszt,a kéz és az értelem,egészséges társadalom nélkül pedig

nem gyarapszik a közös vagyon.Meg kell hát szereznünk,s éppen a

szociális haladás éredkében,a nemzeti függetlenséget; s a népi ön-

kormányzat utján meg kell teremtenünk az egészséges társadalmat.

       A nezeti függetlenség és a társadalmi rend demokratikus

felépitése: ez a magyarság vágya,melyet mi is hordozunk és munká-

ba önteni törekszünk.S miközben szivünket és xxxxxxx irói életünk

hövedő napjait betölti ez a szándék,a nemzeti egység bölcsője

mellől tolmcsojuk is mindenkinek.A közös cél gondjában kezünket

nyujtjuk a munkásoknak,köszöntésünket lélekből küldjük a paraszt-

ságnek és szivből az ifjuságnak.Győzzük meg együtt a politika veze-

tőit, hogy a politika nem lehet öncél,hanem csak a nép üdvére eszköz

s késztessük őket arramhogy a munkások és a parasztok törzsére,a

szellem és az értelmiség segitségével,felépüljön az egészséges ma-

gyar társadalom,az önkormányzat demokratikus módján.Csak igy jöhet

létre az erős és gazdag állam,melynek a barátsága más államokkal

igaz és tartós,s amely nemcsak számüzi az emberi kizsákmányolást,

hanem maga sem nehezedik nyomasztó terhével a népre.A nyugalmas és

dolgos társadalom,a nép jólétén őrködő állam fölött emigy biztos

záloga lesz a jövőnek a nemzet.

       Mindezekben magyar gondjainkat röviden elmondottuk és véle-

ményünkről hitvallást tettünk. Irói minkánk igéi lesznek szavaink,

gondunk örökös az időben,véleményünk pedig a közirás betüibe és iro-

dalmi müvekbe költözik.

       Hüséget fogadunk a zászló előtt,mely jelezte nekünk,hogy

a nép forradalmi egységéből a nemzet ujjászületett.Ebben a hüség-

ben,hitvallásunk alapján,gondozni és védeni fogjuk a magyarság szel-

lemét.Erkölcs legyen munkánk talpköve,müveinkben pedig találjon ér-

telmet és formát a nép alokotó ereje,az emberség és eszméivel a kor.

       Egyedülx igy leszünk méltók a nagy elődökhöz,s egyedül igy

válhatunk nemzedékek érdemes őseivé,

 

                                      Magyar Irok Szövetsége.

1956.XII.28.